Úvodní strana > Média > Psali o nás > Pravidla aktuální soutěže

Pravidla aktuální soutěže

V detailu příspěvku jsou uvedena kompletní pravidla soutěže o mobilní telefon, probíhající do 20.3.2020

Chcete se zúčastnit soutěže o telefon? Klikněte na ikonu Facebooku:

facebook_logo_150     instagram_logo_150

POŠLETE FOTKU A VYHRAJTE MOBIL

2020-02_soutez

Udělejte si selfie při vhazování věcí do kontejneru KlokTex.CZ a vložte fotku do komentáře pod tuto soutěž s funkčním odkazem @kloktex - ten nás upozorní na vaši účast, můžete dát stránce i Líbí se mi. Už 21. března vylosujeme majitele nového mobilu Realme 5 se 128 GB paměti.

Jestli neznáte umístění kontejneru ve svém okolí, zeptejte se na Facebooku KlokTex nebo na stránkách www.KlokTex.cz

Musí jít o správný kontejner s označením Klokánek FOD, abyste přispěli dětem v 15 zařízeních Fond ohrožených dětí, který od projektu KloKtex získal už 1 262 000,- korun.

Do kontejneru patří jen dále nositelné oblečení bez nutnosti oprav, spárovaná obuv, suchý neznečištěný textil, kabelky, batohy a další, v samostatném igelitovém obalu.

Pravidla soutěže:

Každý se může zúčastnit  jen pod jedním profilem na Facebooku a jedním na Instagramu, musí být starší 18 let, s trvalým pobytem v ČR. Soutěž probíhá od 7.2. do 20.3.2020, nový majitel mobilu bude prostřednictvím Facebooku / Instagramu informován do 18.3.2020. Do pěti pracovních dnů po získání jména, příjmení a poštovní adresy mu bude nový mobil zdarma odeslán v rámci ČR, s osobními údaji bude zacházeno podle pravidel GDPR. Facebook / Instagram není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji a nesouvisí s ní, podmínkou účasti není sdílení samotné soutěže ani další úkony, které Facebook / Instagram pro soutěže nepovoluje. Pořadatelem je Koutecký s.r.o., IČ 63147084, který si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit nebo zrušit, případně výhru nahradit alternativou. Nebudou-li účastníkem poskytnuty údaje, nezbytné k zaslání výhry, do 5 dnů od odeslání zprávy prostřednictvím Facebook / Instagram, nárok na výhru zaniká, stejně jako při vrácení zásiky jako nedoručené.

Autorská práva:

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje organizátorovi bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení §12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Organizátor není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla organizátorem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas organizátora s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona. Soutěžící souhlasí s využitím fotografie pro propagační účely, související se soutěží.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) as jejich zařazením do databáze organizátora, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními §11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, adresa pro zaslání výhry, případně telefon, byl-li s ní uveden.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), ke zveřejnění jmen a příjmení výherců i pro propagační účely, na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Další důležité podmínky soutěže:

Organizátor soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit ve finanční formě.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook / Instagram do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity Facebook / Instagram účtů, nemá nárok na výhru.

Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže i hlasujícího v soutěži, jehož chování či profil Facebook / Instagram podle názoru organizátora vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebook / Instagram profil odporuje pravidlům sociální sítě. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook / Instagram.

Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sociální sítě). Organizátor dále neručí za doručení postu, prostřednictvím kterého budou informováni výherci soutěže.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook / Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook / Instagram.

Křižovnická 86/6
110 00 Praha 1 – Staré Město

tel. 774 026 712
kloktexzavinac_emailkloktex cz
kontaktní formulář zde